Задължителна осигуровка

Задължителна осигуровка
Всяко лице, което пребивава на територията на Германия, е длъжно да сключи здравна осигуровка за себе си или за свой законоустановен представител, ако лицето не може само да сключва договори, в една допусната от Германия за извършване на тази дейност здравноосигурителна компания, която осигуровка покрива минимум възстановяване на разходите за амбулантно и стационарно лечение на пациента, и при която договорените абсолютни и процентуални собствени дялове за амбулантни и стационарни лечения, предвидени в тарифните условия на всяко осигуряващо се лице, е ограничен в една годишна вноска от 5000  €.
В случаите, в които осигуровката се сключи по-късно от един месец от задължението за здравна осигуровка, се изплащат начисления към премията. Те се равняват на месечната вноска за всеки един неосигуренителен започнат месец, а от шестия месец,  за всеки допълнителен неосигурителен месец се заплаща една шеста от месечната премия. В случай, където не може да се установи периода на неосигуряване, се предполага, че застраховащото се лице е най-малко от 5 години незастраховано. Начисляването на  премията се извършва еднократно с текущата премия.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen